വായനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

കേരളാ പി.എസ്. സിയുടെ എല്ലാവിധ അറിയിപ്പുകളും മറ്റും ഏറ്റവും വേഗം ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ മുന്നില് എത്തിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പി.എസ്. സി ഹെല്പേർ വായനക്കാർ / ഇ-മെയിൽ വരിക്കാർ ആയവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് , വളരെയധികം വായനക്കാർ അവരുടെ ഇ-മെയിൽ ഐഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും അവർ തങ്ങളുടെ ഇ-മെയിൽ അക്കൌണ്ടിൽ വന്ന conformation മെയിൽ ചെക്ക്‌ ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങള്ക്ക് ഫ്രീ ആയി പുതിയ പോസ്റ്റുകളും അറിയിപ്പുകളും നേടാനുള്ള യോഗ്യരാവൂ..    ഇപ്പോൾ തന്നെ conformation ചെക്ക്‌ ചെയ്യു ...  വായനക്കാർ അകാത്തവർ മടിക്കാതെ ഉടൻ തന്നെ വരിക്കാരാവുക   
Enter your email address:


Delivered by FeedBurner

Comments