വിഷു ആശംസകൾ

Kan kulirkke Kanikandu, kai niraye kaineettavum vangi, karna kadoramayi padakkam pottichu, puthu manninte manamaswadhichu, puthu varshathe palaran thayyaaraya ente Ella malayali koottukarkkum Vayanakkarkkum Ente Vishu Dhinasamsakal.
എല്ലാ മലയാളികള്ക്കും കേരളാ പി എസ് സി ഹെല്പരിന്റെ വിഷു ആശംസകൾ 

Comments