വിജയാശംസകള്‍

-->
സെക്രട്ടറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ്‌ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗര്തികള്‍ക്കും പി.എസ് .സി ഹെല്പരിന്റെ  വിജയാശംസകള്‍ 

Exams are near,
Subjects are not clear,
Questions appear,
Answers disappear,
Oh! my dear,
Dont fear,
Bcoz i'm here 2 wish u,
All clear!
Have a great exam !
All the best, best of luck for exams

Success is the sum of small efforts, repeated day in and day out. - Robert Collier

-->
Secretariat Assistant Answer Key Will be published after Examination as soon as possible.

Comments