സഹോദരീ മാപ്പ് .........

-->
സഹോദരീ മാപ്പ് ....!..
Pulpit rock
ക്രൂരതയുടെ ഈ ലോകത്ത് നിന്നും യാത്രയായ സഹോദരിക്ക് ആദരാഞ്ജലികള്‍ ....
മാനം കാക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തില്‍ ജിവന്‍ വെടിഞ്ഞ ധീര രക്തസാക്ഷി നീ . സഹോദരി നിന്റെ മരിക്കാത്ത വേദനിപ്പിക്ക്ന്ന ഓര്‍മ്മകള്‍ മുന്നില്‍ ആയിരം ആയിരം കണ്ണുനീര്‍ പുക്കള്‍ ....!-->

Comments