ശതമാനവും ഭിന്നവും

50%=1/2

75%=3/4

25% = 1/4

12 1/2%=1/8

6 1/4%=1/16

33 1/3%=1/3

66 2/3%=2/3

16 2/3%=1/6

8 1/3%=1/12

20%=1/5

5%=1/20

10%=1/10

9 1/11%=1/11

11 1/9%=1/9

ഇതു മനസിലകിയാല്‍ പല ചോദ്യങ്ങല്കും ഉത്തരം പെട്ടെന് കാണാന്‍ സാദിക്കും.
ഉദാഹരണം:33 1/3 % OF 660-66 2/3 OF 330+12 1/2 OF 400 =?
220-220+50=50

Comments